TH | EN

ประกันภัยการเดินทาง

เพื่อความสบายใจในแต่ละครั้งที่เดินทาง ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางได้เมื่อทำการจองตั๋วโดยสารรถประจำทางจากผู้ให้บริการรถโดยสารที่ร่วมบริการ

ข้อตกลงความคุ้มครอง เงินเอาประกันภัย (บาท)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
200,000
การรักษาพยาบาล (เนื่องจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 50,000
เบี้ยประกันภัยและค่าธรรมเนียม บาท/ผู้โดยสาร
เบี้ยประกันอุบัติเหตุ 20
ค่าธรรมเนียมดำเนินการ ฟรี

เงื่อนไขความคุ้มครอง
ประกันภัยการเดินทางนี้ คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันและเวลาที่เดินทาง โดยเริ่มความคุ้มครองตั้งแต่เวลาออกเดินทางจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทาง ระหว่างที่ขึ้น-ลงรถโดยสาร รวมถึงขณะแวะพักทานข้าวระหว่างทาง (ถ้ามี) และคุ้มครองเฉพาะผู้โดยสารผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

 • คุ้มครองอายุ 0-85 ปี
 • คุ้มครองการเดินทางภายในประเทศเท่านั้น
 • คุ้มครองการซื้อตั๋วแบบเที่ยวเดียว และ ไป-กลับ
 • คุ้มครองตั้งแต่เวลาออกเดินทางจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทาง
 • คุ้มครองขณะโดยสาร ระหว่างที่ขึ้น-ลงรถโดยสาร รวมถึงขณะแวะพักทานข้าวระหว่างทาง (ถ้ามี)

ข้อยกเว้นทั่วไป

ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
 • การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การแท้งลูก
 • การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 • การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 • อาหารเป็นพิษ
 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 • การก่อการร้าย
 • การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

หมายเหตุ ท่านสามารถศึกษาข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้ในหนังสือรับรองการประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางนี้ รับประกันภัยโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สบายใจมากกว่าที่เคย
เมื่อซื้อตั๋วพร้อมประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง
การดาวน์โหลดกรมธรรม์
การเรียกร้องค่าสินไหม