เครื่องขายตั๋ว

ทำงาน 24 ชั่วโมง | 7 วันต่อสัปดาห์

ความสามารถที่หลากหลาย

ตัวอย่างเครื่องชนิดไร้เงินสด

วิดีโอตัวอย่างการแสดงผลหน้าจอและการใช้งานเครื่องขายตั๋ว เครื่องชนิดรับและทอนเงินสด